Obchodní podmínky

 

1.Kontaktní údaje

 

Provozovatel obchodu: TShop Tomasz Seredyn

Sídlo společnosti: Mánesova 535/29, 737 01 Český Těšín 1

ICO: 06114041

DIC: CZ684199232

Bankovní účet/CEKO: 1023717228/5500
IBAN: CZ18550000000001023717228

www.okennitesneni.cz

info@okennitesneni.cz

 

Další informace o TShop jsou uvedeny na webové stránce www.okennitesneni.cz v sekci O NÁS.

 O NÁS

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je TShop Tomasz Seredyn , IČ:CZ684199232, se sídlem Mánesova 535/29, 737 01 Český Těšín

2.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.3 Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.6 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. Informace

3.1 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Cena výrobku zveřejněná na stránkách internetového obchodu je uvedena v Korunách českých a obsahuje DPH, kromě nákladů na doručení zboží.

3.2 Ceny a Platba nabídkové ceny uvedené v obchodě prodejců jsou smluvní, konečný, vždy aktuální, a v době, kdy tak prodávající nabízené v internetovém obchodě. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „dodací lhůty a dodací podmínky.“

3.3 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Konečná cena vypočtená po vyplňování formulářů v řadě a již uvedena v nákladech.

3.4 Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:

- Hotově - placení za zboží při dodání a dopravu (dodání NA DOBÍRKU)

- Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 1023717228/5500 IBAN: CZ18550000000001023717228 (dále jen „účet prodávajícího“)

3.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.6 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.7 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.8 Kupní smlouva je uzavírána včeském jazyce.

3.9 Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.

3.10 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy najdete zde: Můj účet.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

4.1 Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

4.2 Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

4.3 Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém.

4.4 Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

4.5 Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena výrobku

5.1 Cena výrobku zveřejněná na stránkách internetového obchodu je uvedena v Korunách českých a obsahuje DPH. O celkové ceně včetně všech nákladů které nelze dopředu specifikovat, je klient informován na stránkách internetového obchodu v průběhu skládání objednávky , především v kroku ,ve kterém klient potvrzuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy na výrobek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Doručení výrobku klientovi je za úhradu, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Doprava zdarma je v případě nákupu nad 6000 Kč. V ostatních případech jsou náklady na doručení výrobku (v tom platby za dopravu, balné, apod) vyznačeny na stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na dopravu” a klient je s nimi také seznámen v průběhu objednávkového procesu, především v momentě potvrzení souhlasu s kupní smlouvou.

6.2 Prodávající nabízí dodávky produktů od zákazníků následujícími způsoby:

- Kurýrní zásilka – 125 Kč

- Dobírková kurýrní zásilka – 159 Kč

- Doprava zdarma při nákupu nad 6000 Kčbez ohledu na vybraný způsob doručení

6.3 Doba doručení výrobku k zákazníkovi je do 2-3 praccovních dnů.

6.4 Začátek lhůty pro doručení výrobku klientovi se počítá následovně:

- V případěže klient zvolí platbu bankovním převodem, ode dne kdy była platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

- V případě, že klient zvolí způsob platby dobírkou – od dne uzavření kupní smlouvy.

6.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. Reklamacje Výrobku

7.1. TShop jako prodávající zodpovídá vůči klientovi, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném v ustanovení § 612 a násl. občanského zákoníku

7.2 Reklamační řád V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věřádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na p

7.3 Firma TShop se zavazuje prověřit každou reklamaci v termínu nejpozději do 14.

7.4 Pokud TShop se nevyjádří ve výše uvedeném termínu, znamená to, že prodávající uznal reklamaci za oprávněnou.

7.5. Reklamace může být podána klientem například:

- e-mailu na adresu: info@okennitesneni.cz ( výhodné a nejrychlejší způsob )

- písemně na adresu: TShop P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

Pozor důležité!!! Vrácení zboží pouze prostřednictvím České pošty. TShop P.O. point Box 7 přijímá pouze zásilky z pošty. Zásilky od jiných kurýrních společností nejsou přijímány

vzor stížností

7.6 V případěže kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, internetový obchod uděluje 14denní předprodejní záruku. Poprodejní záruku neuděluje.

7.7 V případěže kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, strany vylučují odpovědnost prodávajícího za fyzické vady výrobku (ustanovení § 2113 a násl. bčanského zákoníku)"

 

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu přes internet, může v termínu do 14 kalendářních dnů bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv poplatů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.11 Obchodních podmínek , odstoupit od této smlouvy.

8.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne převzetí zboží.

8.3 Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy je možné podat například:

- písemně na adresu: TShop P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

- elektronickou cestou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@okennitesneni.cz

Pozor důležité!!! Vrácení zboží pouze prostřednictvím České pošty. TShop P.O. point Box 7 přijímá pouze zásilky z pošty. Zásilky od jiných kurýrních společností nejsou přijímány

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

8.4 Spotřebitel může vrátit výrobek na adresu: TShop P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

Pozor důležité!!! Vrácení zboží pouze prostřednictvím České pošty. TShop P.O. point Box 7 přijímá pouze zásilky z pošty. Zásilky od jiných kurýrních společností nejsou přijímány

8.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá TShop bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od TShop obdržel, a to na své náklady.

8.6 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

8.7 Spotřebitel má povinnost neodkladně, ne později než do 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu . K dodržení lhůty postačí odeslat výrobek před jejím uplynutím.

8.8 Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení ceny výrobku v důsledku jeho použďtí způsobem, který překračuje rámec toho, co je potřebné ke zjištění charakteru, vlastností a fungování výrobku.

8.9 Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.10 Spotřebitel hradí bezprostřední náklady spojení s odesláním výrobku prodávajícímu.

8.11 Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

9 Ochrana osobních údajů

9.1 Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

9.2 Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

9.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

9.4 Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

9.5 Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@okennitesneni.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 

10 Soubory cookies

10.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouvy uzavírané internetovým obchodem jsou v českém jazyce.

11.2 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.3 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

11.4 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.5 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6 Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. Přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

11.7 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz .

11.8 Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

11.9 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11.10 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce www.coi.cz .

Záležitosti, které nejsou zahrnuty do těchto obchodních podmínek, řeší obecně platné právní předpisy českého práva, zejména občanský zákoník.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOR STÍŽNOSTÍ